Tel +420 724 520 974 | info@carvingpoint.cz

Obchodní podmínky půjčovny lyží společnosti Carving Point s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Toto znění je nedílnou součásti Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností Carving Point s.r.o., Veleslavínova 56/10, Plzeň, 301 00, IČ 03354407 (dále jako „Pronajímatel“) a nájemcem identifikovaným v záhlaví smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jako „Smlouva“).

  1. Předmět nájmu – co si od nás půjčujete?

1.1 Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává nájemci do dočasného užívání sportovní vybavení specifikované v nájemní smlouvě jako předmět nájmu a typové označení (dále jen „Předmět“).

1.2 Nájemce převzal Předmět nájmu plně funkční a způsobilý k účelu nájmu.

  1. Práva a odpovědnosti – za co (ne)odpovídáme?

2.1 Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé nájemci užíváním předmětu nájmu a ani za jiné újmy bezprostředně související s jeho užíváním. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy související s užíváním předmětu nájmu.

2.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno, přičemž je povinen dbát, aby nebyl poškozen událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, apod.).

2.3 Nájemce je oprávněn umožnit užívání předmětu nájmu třetím osobám, odpovídá však za škodu na předmětu nájmu, jako by jej užíval sám. Nájemce je povinen si předmět nájmu při převzetí pečlivě zkontrolovat. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv neodborné úpravy a zásahy na předmětu nájmu.

2.4 Jsou-li předmětem nájmu lyže, jsou předávány jen s orientačně nastavenými vypínacími silami na vázání. Zajistit přesné seřízení vázání je povinností nájemce. Pronajímatel může zprostředkovat odborné seřízení vázání autorizovaným ski servisem, tato služba musí být řádně objednána. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy související s nastavením vypínacích sil na vázání lyží. Bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit.

  1. Doba nájmu a předání lyží

3.1 Nájem se uzavírá na dobu určitou. Nájemce je povinen ke dni a času skončení nájmu předat předmět nájmu zpět pronajímateli způsobem uvedeným v záhlaví smlouvy, a to zpravidla:

- osobně v provozovně Carving Point s.r.o, Zikmunda Wintra 21, Plzeň, 301 00

- osobně na jiném, předem smluveném místě

- odevzdáním zásilky s předmětem nájmu smluvené kurýrní službě – tato služba musí být dopředu sjednána a je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Časem vrácení předmětu nájmu se v tomto případě rozumí čas předání zásilky kurýrní službě.

3.2 Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu pronajímateli nejpozději poslední hodinu sjednané doby trvání nájmu, nedochází ke změně nájmu na dobu neurčitou a pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku výše nájemného za předmět nájmu za 1 den nájmu dle platného Ceníku, a to za každý i započatý den prodlení. Pokud bude v prodlení s vrácením předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn ohlásit předmět nájmu jako ztracený nebo zcizený Policii ČR.

3.3 Pokud nájemce vrátí předmět nájmu před skončením sjednané doby nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno.

  1. Nájemné – kolik vše stojí?

4.1 Za pronájem předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného při uzavření smlouvy. Tento ceník je zveřejněn na internetových stránkách pronajímatele www.carvingpoint.cz. Nájemné je hrazeno bankovním převodem dle vystavené faktury nebo hotově v době podpisu smlouvy.

4.2 Pronajímatel si vyhrazuje právo požadování vratné kauce na určitý typ předmětu nájmu. Kauce slouží jako jistina pro případ poškození, zničení či ztráty věci. V případě řádného vrácení předmětu nájmu bez poškození bude kauce vrácena v době předání (v případě hotovosti), nebo do 3 pracovních dní (v případě bankovního převodu). Pronajímatel je oprávněn použít tuto vratnou zálohu nebo její část na případnou opravu nájemcem poškozeného vybavení, nebo jako náhradu za ztrátu předmětu nájmu.

  1. Rezervace a storno podmínky

5.1 Nájemce si rezervuje nájem předmětu nájmu závaznou rezervací, kterou lze učinit v písemné formě, objednávkou učiněnou prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách pronajímatele nebo emailem na adresu pronajímatele. Vytvořením rezervace vznikají nájemci práva a povinnosti dle těchto obchodních podmínek.

5.2 V případě pozdního zrušení rezervace je nájemce povinen uhradit následné storno poplatky na pokrytí nákladů a ušlého zisku pronajímatele: storno nejpozději 3 dny před začátkem dobu pronájmu: bez storno poplatků. Storno méně než 3 dny před začátkem doby nájmu: 50% nájemného. 

  1. Škody

6.1 Nájemce odpovídá za veškeré škody jím zaviněné na předmětu nájmu, a to nad rámec běžného opotřebení. Nájemce odpovídá zejména za škody na předmětu nájmu, které byly způsobeny nedbalou manipulací (v případě lyží například jízdou po kamenech / asfaltu, mimo oficiálně otevřené tratě s nedostatkem sněhu apod). V případě poškození jsou přefakturovány servisní zásahy odborného ski servisu.

6.2 Nájemce odpovídá za ztrátu předmětu nájmu. V těchto případech je škoda hrazena nájemcem. V případě úplného znehodnocení nebo ztráty předmětu nájmu nebo její části je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši doporučené maloobchodní ceny předmětu nájmu nebo její nepoužitelné části.

  1. Závěrečná ustanovení – co jsme si ještě neřekli

7.1 Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolnosti a že jakákoliv změna okolnosti nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. §2230 občanského zákoníku o na jejich vzájemné vztahy založené touto smlouvou či vzniklé v souvislosti s ní.

7.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi právních následků spojených s uzavřením nájemní smlouvy a uzavírají ji na základě svobodné vůle. Nájemní smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  Nájemní smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu. Pronajímatel prohlašujte, že tyto podmínky pronájmu sportovního vybavení si jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy přečetl, a že s nimi bez výhrad souhlasí, což stvrzuje svým podpisem.

  1. Zásady ochrany osobních údajů

8.1 Nájemce bere uzavřením nájemní smlouvy na vědomí, že pronajímatel v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „ GDPR“), bude zpracovávat jeho osobní údaje získané z jím předloženého občanského průkazu či cestovního pasu nebo jím jinak uvedené. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, e-mail, mobilní telefon, datum platnosti osobního dokladu a fotografii (dále jen „osobní údaje“). Účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinnosti vyplývajících z nájemní smlouvy a těchto podmínek. Osobní údaje mohou být pronajímatelem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Další zásady ochrany osobních údajů zveřejňuje nájemce na svých webových stránkách: https://carvingpoint.cz/ochrana-osobnich-udaju/